Zabezpieczenia w przypadku konsolidacji kredytów

04 Paź

Zabezpieczenia w przypadku konsolidacji kredytów

Podczas podpisywania umowy kredytu konsolidacyjnego banki stosują różne rodzaje zabezpieczeń. W artykule opisano te najczęściej wymagane w praktyce.

Zabezpieczenia – co to takiego?

Bank, przejmując dotychczasowe zobowiązania klienta podczas konsolidacji jego zobowiązań, ryzykuje pewną kwotę. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania tych pieniędzy, często żąda od kredytobiorcy zabezpieczeń. Są to alternatywne źródła zaspokojenia roszczeń bankowych, jeśli dana osoba nie będzie spłacać rat zadłużenia. Zabezpieczenia można podzielić na dwie grupy:

  • o charakterze osobistym,
  • o charakterze rzeczowym.

Bank może wymagać jednego lub wielu zabezpieczeń, przed podpisaniem umowy lub w czasie jej trwania.

Rodzaje zabezpieczeń osobistych

Zabezpieczenia osobiste są związane z konkretnym człowiekiem: podpisującym umowę konsolidacyjną lub innymi osobami, które udzieliły takiego zabezpieczenia. Często stosowanym przykładem z tej grupy jest poręczenie. Jeśli kredytobiorca nie spłaca zobowiązań lub opóźnia się w uiszczaniu rat, ten obowiązek przechodzi na poręczyciela. Osoba ta odpowiada całym majątkiem za zobowiązania, a poręczenia nie można cofnąć.

Inny rodzaj zabezpieczeń z tej grupy to weksel in blanco, czyli pusty. Bank wpisuje kwotę zadłużenia na wekslu dopiero w momencie, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy.

Rodzaje zabezpieczeń rzeczowych

Kredyt konsolidacyjny często jest udzielany z ustanowieniem zabezpieczeń rzeczowych, na konkretnym elemencie majątku, wskazanym w umowie. Mogą nimi być nieruchomości, wobec których stosuje się zapis hipoteczny. Oznacza to, że wierzytelność będzie wpisana do księgi wieczystej. Jeśli kredyt nie zostanie spłacony, bank może przejąć mieszkanie czy dom lub zarządzić licytację nieruchomości, aby odzyskać pieniądze.

Kolejny rodzaj zabezpieczenia to ustalenie zastawu na rzeczach ruchomych, np. samochodzie czy cennym sprzęcie elektronicznym, maszynach produkcyjnych, papierach wartościowych. Przy zastawie rejestrowym, w przeciwieństwie do zastawu zwykłego, bank nie zabiera danej rzeczy właścicielowi, ale pozwala na dalsze użytkowanie.

Bank może również wybrać jako formę zabezpieczenia blokadę środków pieniężnych na koncie bankowym. Jednak w praktyce najczęściej stosowane z tej grupy są zabezpieczenia hipoteczne.

Oferty bez zabezpieczeń

Kredyty konsolidacyjne bez zabezpieczeń również są dostępne, co w dobie zwiększającej się konkurencji usług finansowych nie powinno dziwić. Jednak takie oferty dotyczą zwykle niewielkich sum, albo w zamian za zwiększone zaufanie instytucji klient musi zgodzić się na wyższe oprocentowanie. Dlatego może okazać się, że lepiej dostarczyć gwarancję spłaty niż wybierać takie rozwiązania.

Write a Reply or Comment