Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

20 maj

Czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1994 roku. Początkowo jego głównym zadaniem było dbanie o bezpieczeństwo depozytów bankowych. W dalszym ciągu jest to jedno z podstawowych zadań BFG, jednak z biegiem czasu Fundusz stał się instytucją wspierającą polskie banki zagrożone bankructwem.

Od 2009 roku, BFG działa również na podstawie prawa europejskiego – dyrektywy dotyczącej systemów gwarancji depozytów. Ogólnie działalność BFG określa się jako: „dbanie o stabilność oraz bezpieczeństwo systemu bankowego w Polsce”. Oprócz tego BFG wpływa na zwiększenie zaufania do banków działających na polskim rynku.

Główne funkcje BFG:

  • Pomoc finansowa bankom znajdującymi się w trudnej sytuacji
  • Gwarantowanie depozytów bankowych
  • Prowadzenie statystyk polskiego systemu bankowego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni środki zdeponowane przez klienta banku na rachunku bankowym do równowartości 100 tys. euro. Ochronie podlegają takie produkty bankowe jak: konta osobiste, konta oszczędnościowe czy też lokaty terminowe. W sytuacji upadku banku, BFG zobowiązuje się do zwrotu środków w okresie 20 dni roboczych. Gwarancji podlega 100% wartości środków ulokowanych w jednym banku. Nie ma znaczenia w jakiej walucie prowadzono rachunki bankowe. Ochronie podlegają środki, zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych. O wypłatę środków, klient może ubiegać się w ciągu 5 lat od upadłości banku.

Należy zaznaczyć, że gwarancjami nie są objęte oszczędności zdeponowane w instytucjach nie będącymi w świetle prawa bankami. M.in. do tych podmiotów należą parabanki – w tym Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Ochronie nie podlegają również środki zdeponowane w banku, nie posiadające charakteru oszczędności – np. kapitał z przeznaczeniem na zakup udziałów w funduszu inwestycyjnym lub ubezpieczeniowy. Gwarancje mogą także obejmować tylko część środków deponowanych w banku. Dzieje się tak w przypadku produktów strukturyzowanych – np. polisolokat.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny czerpie środki potrzebne do funkcjonowania głównie z:

  • składek wnoszonych przez banki funkcjonujące w Polsce
  • funduszy międzynarodowych
  • środków pochodzących z budżetu państwa
  • zysków osiąganych z udzielania pożyczek bankom
  • w razie potrzeby – kredytu udzielanego przez NBP

Write a Reply or Comment